A | A

Voortgang van het project ‘Zilveren Taalcompetenties’

Het project ‘Zilveren Taalcompetenties’ is nog steeds in volle gang. In dit project werken diverse partners, waaronder DSV|verzorgd leven, samen om een taalaanbod specifiek gericht op laag taalvaardige ouderen te ontwikkelen. Dit is vernieuwend, want veruit de meeste onderzoeken en projecten op het gebied van laaggeletterdheid richten zich met name op mensen tot en met 65 jaar. Dat terwijl juist ouderen hiervoor een kwetsbare bevolkingsgroep vormen. Vorig jaar heeft DSV|verzorgd leven samen met Stichting Vughterstede binnen het kader van dit project een behoefteonderzoek onder 176 cliënten uitgevoerd, met het doel om de behoeften onder ouderen op het gebied van taal in kaart te brengen.

Onderzoeksresultaten
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er nog veel mogelijkheden voor de ouderen zijn om zich verder te ontwikkelen op het gebied van taal. Een groot deel van de onderzochte ouderen is vermoedelijk laaggeletterd, daarvan is een redelijk percentage (circa 30%) geïnteresseerd om meer met taal bezig te zijn. Ook wordt duidelijk dat ouderen die vermoedelijk laaggeletterd zijn, vaker gezondheidsproblemen, hulpbehoevendheid, afhankelijkheid van anderen en problemen met het invullen van formulieren ervaren. Daarnaast leest deze groep ouderen ook minder vaak (de krant) en hebben ze minder contact met sommige familieleden, vrienden, kennissen, buren en inwoners uit hun dorp. Kortom, de mogelijkheden zijn nu nog beperkt, maar de wensen zijn er wel! Daarom is het vergroten van deze mogelijkheden het voornaamste doel van dit project. De volledige rapportage is hier te downloaden. Het behoefteonderzoek is aanvullend op de literatuurstudie die binnen het project is uitgevoerd.

2e groep ouderen van start
Na de afronding van het behoefteonderzoek is in februari alweer de tweede groep met ouderen begonnen met het volgen van de wekelijkse bijeenkomsten in
DSV|Salem. Deze zijn verzorgd door taalaanbieder Alsare. Uiteraard staat in deze bijeenkomsten taal, vormgegeven in verschillende thema’s, centraal. Door bijvoorbeeld quizzes, schrijfopdrachten en gezellig met elkaar te kletsen a.d.h.v. foto’s of leesmateriaal, wordt al spelenderwijs de algemene taalvaardigheid verbeterd. Daarnaast krijgen de deelnemers de mogelijkheid om d.m.v. deze opdrachten hun vaardigheden op de tablet of smartphone te verbeteren. Net als in de eerste groep heeft het project tot op heden zeer levendige bijeenkomsten en bijzondere momenten opgeleverd!

Het project Zilveren Taalcompetenties wordt uitgevoerd door Stichting Vughterstede (woonzorgcomplex voor ouderen), DSV|verzorgd leven (woonzorgcomplex voor ouderen), Alsare (taalaanbieder), Artéduc (onderzoeksinstituut) en het Kohnstamm Instituut (onderzoeksinstituut) en is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Tel mee met Taal.

Delen: