A | A
Samen tuinieren

privacyverklaring DSV|verzorgd leven

Privacy 

 

Om onze cliënten goede zorg te kunnen verlenen, legt DSV|verzorgd leven persoonsgegevens vast, onder andere in een (elektronisch) cliëntendossier. DSV|verzorgd leven hecht een groot belang aan het verlenen van kwalitatief goede zorg, en daaruit volgt ook aan de bescherming van persoonsgegevens. DSV|verzorgd leven respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving worden behandeld.

DSV|verzorgd leven streeft ernaar om de privacy van haar cliënten, bewoners, huurders, bezoekers, vrijwilligers, mantelzorgers en personeel zo goed mogelijk te waarborgen. Of het nu gaat om het vastleggen van en het werken met persoonsgegevens in het kader van onze zorg- en dienstverlening, over het verstrekken ervan, of het voeren van een vertrouwelijk gesprek met uw zorgverlener. Uitgangspunt daarbij is steeds dat DSV|verzorgd leven niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor het doel.

 

Op het moment dat u als cliënt bij DSV in zorg komt, wordt u op verschillende manieren geïnformeerd over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en worden daarover met u afspraken gemaakt. Onder andere in de zorg- en dienstverleningsovereenkomst die wij met u afsluiten, de daarbij behorende Algemene Voorwaarden, maar ook in de huisregels voor onze woonzorgcentra en de informatiebrochure die iedere nieuwe aanstaande cliënt ontvangt.

 

Wanneer het bijdraagt aan een goede zorgverlening of als het wettelijk verplicht is, verstrekt DSV|verzorgd leven ook gegevens aan andere hulpverleners. Ook kan DSV|verzorgd leven bij anderen informatie over u opvragen om de juiste zorginzet te bepalen. Hiervoor kan bijvoorbeeld informatie worden opgevraagd bij het Wmo-loket van de gemeente, bij uw huisarts of specialist, of bij het CIZ.

 

Doeleinden van de verwerkingen

In de meeste gevallen zal DSV|verzorgd leven uw persoonsgegevens verwerken voor het verlenen van de met u afgesproken zorg. Dit is met u vastgelegd in de zorg- en dienstverleningsovereenkomst en in de periodieke zorgplannen. In het verlengde daarvan verwerkt DSV|verzorgd leven uw persoonsgegevens in het kader van:

 • Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;
 • Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen;
 • Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 • Het behandelen van geschillen
 • Het (doen) uitvoeren van interne en externe audits (bijvoorbeeld de accountantscontrole of de interne en externe kwaliteitsaudits);
 • Beveiliging van de gebouwen en eigendommen van DSV|verzorgd leven;
 • Beveiliging en beschikbaarheid van de netwerkinfrastructuur;
 • Fraudepreventie;
 • Het periodiek (verplicht) uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken;
 • Deelname aan wetenschappelijk onderzoek;
 • Uitvoering geven aan het personeelsbeleid;
 • Voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven en afspraakherinneringen die per e-mail worden verzonden.

 

DSV | Verzorgd Leven kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit privacy statement en/of in de met u afgesloten zorg- en dienstverleningsovereenkomst. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

 

Verplichte verstrekking

Wanneer wij om persoonsgegevens vragen dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is, en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat DSV|verzorgd leven niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

 

Bewaartermijnen

DSV|verzorgd leven bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht met daarin voorgeschreven bewaartermijnen. Na het beëindigen van de zorgverlening worden de financiële gegevens na zeven jaar en de medische gegevens na vijftien jaar vernietigd.

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens

DSV|verzorgd leven heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen waaronder beveiligde opslag, versleutelde communicatie, alsmede interne gedragsregels voor medewerkers en autorisatiemodellen die de toegangsrechten tot diverse computersystemen regelen.

Personen die namens DSV|verzorgd leven toegang hebben tot uw gegevens zijn verplicht tot geheimhouding. DSV|verzorgd leven verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van haar verwerkers en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

DSV|verzorgd leven deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening / zorgovereenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting (zoals informatie-uitwisseling met uw huisarts of apotheek, of informatie-overdracht aan het Zorgkantoor of uw zorgverzekeraar).

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij verwerkersovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DSV| verzorgd leven blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast kan DSV|verzorgd leven uw persoonsgegevens aan andere derden doorgeven (bijvoorbeeld uw hulpmiddelenleverancier). Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 

Uw rechten

Als cliënt heeft u het recht te weten welke persoonsgegevens DSV|verzorgd leven van u of uw vertegenwoordiger vertegenwoordigd registreert. U kunt altijd inzage vragen in uw dossier en u hebt het recht om gegevens te laten verbeteren, aan te vullen, te laten verwijderen (tenzij dit in strijd is met wettelijke verplichtingen) of om uw gegevens aan u of een derde over te dragen. U kunt hiervoor contact opnemen met uw cliëntbegeleider.

Uw rechten zijn beschreven in het Privacyreglement van DSV|verzorgd leven. Deze is op aanvraag te krijgen via onze Zorgbemiddeling.

Voor verwerkingen die uitsluitend berusten op een door u gegeven toestemming (bijvoorbeeld de toezending van nieuwsbrieven) heeft u altijd het recht om een eenmaal afgegeven toestemming in te trekken. Direct na uw intrekkingsverzoek zal DSV|verzorgd leven dan uw gegevens niet meer voor dat doel verwerken.

Het uitoefenen van uw rechten is voor u in beginsel kosteloos (behoudens misbruik). Wij zullen uw verzoeken daartoe in beginsel binnen één maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw verzoek meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover direct informeren.

Wij kunnen bij verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen wij om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in persoonsgegevens.

 

Functionaris Gegevensbescherming en Privacy-Officer

DSV | Verzorgd Leven heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert DSV|verzorgd leven over de privacywetgeving. De FG is onafhankelijk en geniet wettelijke ontslagbescherming. De FG rapporteert rechtstreeks aan de directeur-bestuurder van DSV|verzorgd leven en is het eerste aanspreekpunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens.

Daarnaast heeft DSV|verzorgd leven een Privacy Officer. Dit is onze eerste contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor onze medewerkers. De Privacy Officer staat in direct contact met de FG.

Vragen

Het staat u uiteraard vrij om vragen te stellen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen DSV|verzorgd leven. Onze Privacy Officer is Hans Geerts; hij is bereikbaar via hgeerts@dsv-verzorgdleven.nl of telefonisch 071-2049013.

De aan DSV verbonden FG is Jan Snethlage. Hij is bereikbaar via jsnethlage@sleutelnet.nl.

 

 

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer DSV|verzorgd leven belangrijke wijzigingen in deze verklaring doorvoert, dan zullen de wijzigingen op deze pagina ook expliciet kenbaar worden gemaakt.

 

Cookies

Onze website plaatst zogeheten cookies op uw computer. De website van DSV|verzorgd leven maakt gebruik van de volgende typen cookies:

 • Functionele cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren,
 • Analytische cookies om het webbezoek te monitoren, zodat wij na kunnen gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Wij gebruiken deze data alleen geaggregeerd en we kunnen deze niet herleiden tot een pc of individu.
 • Tracking cookies: om video’s zoals van Youtube op deze website af te kunnen spelen.