A | A
Samen tuinieren

Doelstelling Steunstichting Hospice Katwijk

Steunstichting Hospice Katwijk

De stichting heeft als doel:

Het doen bevorderen van projecten en activiteiten die ten goede komen aan de zorg, begeleiding en welzijn van terminaal zieke mensen en hun naasten, ongeacht hun achtergrond en identiteit, die in een hospice gebruik maken van de dienstverlening van de te Katwijk gevestigde stichting Stichting DSV in de meest ruime zin van het woord.  De stichting dient het algemeen belang. De stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het verwerven van fondsen in de meest ruime zin ten behoeve van bovengenoemde projecten en activiteiten die niet of slechts gedeeltelijk door reguliere financiering gestalte kunnen krijgen;
  • het doen van uitgaven ten behoeve van alsmede het (doen) ondersteunen van deze en andere projecten van Stichting DSV binnen de hospice Katwijk;
  • het aantrekken van gelden;
  • het bekendmaken en uitdragen van doelstellingen van de Stichting DSV binnen de hospice Katwijk
  • in overige wettige middelen die ter bereiking van het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Algemene gegevens

Steunstichting Hospice Katwijk

Kvk nummer 28118321
RSIN-nummer: 818.627.566

Rekeningnummer: NL 06 RABO 0139 4625 70

Wilt u een gift doen aan Stichting Hospice Katwijk? Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd. U kunt dit doen op rekening nummer NL06RABO0139462570, t.n.v. Stichting Hospice Katwijk.

Bestuurssamenstelling:

  • Dhr. W. van den Eijkel (voorzitter)
  • Dhr. W. Ketting (penningmeester)
  • Dhr. W. de Mooij (lid)

Beloningsbeleid:

De bestuurders vervullen hun werkzaamheden onbezoldigd.

Jaarverslag

Jaarverslag 2020 Steunstichting Hospice Katwijk