A | A
Samen tuinieren

Organisatie en bestuur

Raad van Toezicht DSV|verzorgd leven:

Goed bestuur en goed toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. De Raad hanteert de Zorgbrede Governancecode (2017). Deze code is verankerd in de statuten van de stichting en in de reglementen voor de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. De medezeggenschap van medewerkers en cliënten is geregeld in de vorm van een Ondernemingsraad en een Centrale Cliëntenraad.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. Ook geeft de Raad advies waar nodig. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden:

 • De heer Jaap Kamphorst, voorzitter Raad van Toezicht
 • De heer Cees van der Meij
 • Mevrouw Joanne Quist
 • De heer Wietze Jan Wezeman
 • De heer Frans Stark

De Raad van Toezicht heeft drie commissies benoemd:

 • Auditcommissie: de heer Frans Stark (voorzitter) en Cees van der Meij
 • Kwaliteit en veiligheid: mevrouw Joanne Quist (voorzitter) en Wietze Jan Wezeman
 • Renumeratie en governance: de heer Kamphorst (voorzitter) en Wietze Jan Wezeman

Het dagelijks bestuur van de stichting is in handen van de Raad van Bestuur bestaande uit de heer Jan de Vries.

Het Managementteam van DSV|verzorgd leven bestaat uit:

 • Bestuurder: Jan de Vries
 • Bestuurssecretaris: Thessa Groen
 • Manager Financiën en control: Jeroen Hoek
 • Manager Intramurale zorg: Willemijn Wittkämper
 • Manager Extramurale zorg: Dineke Grutter
 • Manager Personeel Organisatie & Ontwikkeling: Trudi Bremer
 • Manager Wonen & Service: Diederik Visser

Meer informatie over de reglementen, visie op toezicht en afspraken over onkosten:

1. Reglement Raad van Toezicht

2. Reglement Raad van Bestuur

3. Visie op toezicht

4. Beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen

5. Klokkenluidersregeling

Meer informatie over de Raad van Toezicht van DSV|verzorgd leven?
De leden van onze Raad van Toezicht stellen zich hier graag persoonlijk aan u voor!