A | A
Samen tuinieren

Goud voor alle locaties en zorgsteunpunten van DSV

Kwaliteitszorg en Prezo

Alle locaties en zorgsteunpunten van DSV hebben het gouden Prezo keurmerk behaald.

Gouden Prezo in de zorg

DSV hecht zeer aan goede kwaliteit van de zorg en dienstverlening, waarbij alles draait om u, onze cliënt. Keuringsinstantie Perspekt verleent gouden, zilveren en bronzen keurmerken aan zorgorganisaties voor hun zorg- en dienstverlening. Voldoet alles aan de hoge eisen van het instituut, dan kan een bronzen, zilveren of gouden keurmerk ontvangen worden. DSV heeft na een aantal grondige audits van Perspekt het gouden Prezo keurmerk mogen ontvangen voor alle locaties, waardoor alle DSV locaties en de verleende zorg en dienstverlening van DSV garant staan voor hoogwaardige kwaliteit.

Digitalisering, specialismen en innovatie in de zorg

DSV vindt kwaliteit zeer belangrijk en blijft ook voortdurend werken aan verbetering van de zorg die zij levert, op elk gebied. Niet alleen door het investeren in nieuwe zorggebouwen met de nieuwste zorgmiddelen en innovatieve zorgtoepassingen waarmee ouderen nog beter, prettiger en veiliger verzorgd kunnen worden.  Maar ook door het uitbreiden van diensten en service en het opleiden van de eigen werknemers en het ontwikkelen van eigen expertise. Zo is er een eigen wondspecialistisch verpleegkundige in dienst van DSV en een expertiseteam van verpleegkundigen dat dag en nacht beschikbaar is bij meer complexe zorg.

Er wordt bovendien geïnvesteerd in nieuwe digitale technologie en gewerkt met moderne tools zoals het Electronisch Cliëntendossier (ONS Dossier geheten). Cliënten, mantelzorgers en naasten kunnen via het familieportaal ‘Caren’ via internet meekijken in het cliëntendossier en rechtstreeks contact onderhouden met het zorgteam. Op die manier is iedereen goed en zeer snel op de hoogte van de situatie van een cliënt. Wilt u hier meer over weten? Vraag er dan naar bij uw cliëntbegeleider of teamleider.

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Sinds begin 2017 is het ‘Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg’ uitgebracht door het Zorginstituut Nederland, in opdracht van het ministerie van VWS. Dit kwaliteitskader is richtinggevend voor alle ouderenzorgorganisaties. Onder de noemer ‘Samen leren en verbeteren’ beoogt het Kwaliteitskader om samen met de inbreng van verpleegkundigen en verzorgenden de kwaliteit en veiligheid van verpleeghuiszorg te verbeteren. Uitgangspunten van het Kwaliteitskader: de mens centraal, nadruk op leren en verbeteren, het versterken van vertrouwen en minder bureaucratie. Het Kwaliteitskader is voor organisaties een kompas, dat hen helpt bij het realiseren van goede zorg.

Eén element in het Kwaliteitskader is dat organisaties al hun (beleids)plannen rond kwaliteit en cliëntveiligheid (met ingang van 2018) jaarlijks moeten bundelen in een kwaliteitsjaarplan, en het jaar daarop dan rapporteren in een kwaliteitsjaarverslag.

De recente Kwaliteitsjaarplannen en -verslagen aan treft u hier aan. In de Factsheet Kwaliteit staan de belangrijkste punten uit het  Kwaliteitsjaarplan 2019 overzichtelijk voor u samengevat.

Daarnaast treft u op de speciale Kwaliteitsvensters op deze website de informatie per onderdeel van ons kwaliteitsbeleid kort en overzichtelijk samengevat bij elkaar. Hier kunt u antwoorden vinden op vragen als: hoe meet en bewaakt DSV de kwaliteit, wat doet DSV aan samenwerking met andere organisaties? En: hoe beoordelen cliënten de zorg en dienstverlening van DSV?

Privacy

DSV heeft de beschikking over (digitale) kennis en data van cliënten, partners en mantelzorgers, medewerkers, vrijwilligers en externe stakeholders. Zonder duidelijke afspraken, heldere voorwaarden en respect voor elkaars privacy kleven er aan digitale middelen de nodige risico’s. DSV verzekert zorgvuldig de private (persoons)gegevens van de hiervoor genoemde belanghebbenden.

In het verlengde op de organisatiemissie heeft DSV ook een speciale privacy-missie opgesteld. Deze missie dient als ‘kompas’ voor alle medewerkers en vrijwilligers en geeft aan hoe DSV wil omgaan met de privacy van cliënten, medewerkers en vrijwilligers in het algemeen en het werken met persoonsgegevens in het bijzonder.

DSV|verzorgd leven bejegent cliënten, medewerkers, partners, mantelzorgers, vrijwilligers en leveranciers respectvol en persoonlijk. Om deze reden gaan wij integer en zorgvuldig om met de aan ons toevertrouwde persoonsgegevens en zijn wij transparant over wanneer, hoe en waarom deze gegevens gebruikt worden.

DSV zorgt er voor dat de systemen waar we mee werken, zo veilig mogelijk zijn. Het is vervolgens aan ons – alle medewerkers van DSV – om hier in de praktijk ook goed en zorgvuldig mee om te gaan. In onze Privacyverklaring kunt u  meer lezen over hoe DSV hier mee omgaat en wat uw rechten zijn.

Vragen, klachten en vertrouwenspersoon

DSV werkt continu aan de kwaliteit van haar zorg en diensten. Ook zorgt DSV voor waarborging van de inspraak van de cliënten en hun naasten door de cliëntenraden die bij elke lokale betrokken zijn. Ook heeft DSV een Centrale Cliëntenraad die de vinger aan de pols houdt namens de cliënten op de diverse locaties. Ondanks alle zorgvuldigheid en aandacht waarmee de zorg en service wordt verleend binnen DSV kan het natuurlijk toch zo zijn dat DSV niet volledig aan uw verwachtingen voldoet of dat u vragen heeft over sommige aspecten van de verleende zorg. DSV vindt het belangrijk om dit van u te horen. We zien elke klacht als een advies voor verandering en verbetering. Gaat u vooral in gesprek met ons op de locatie over uw vragen, verwachtingen en klachten. DSV heeft ook een brochure voor u beschikbaar met informatie over klachtafhandeling; deze kunt u gratis aanvragen bij de Cliëntenservice, (071) 204 90 30.

Als u het moeilijk vindt om zelf een klacht in te dienen of u wilt er gewoon even met iemand over praten, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van DSV of de vertrouwenspersoon voor cliënten. Willem van der Plas is de vertrouwenspersoon voor cliënten bij DSV. Zijn taken zijn het opvangen van de klacht, luisteren, vast stellen van de inhoud en wat u ermee wenst te bereiken, informatie geven over de klachtenprocedure en mogelijkheden om een klacht in te dienen. Indien gewenst kan hij trachten om door bemiddeling tot een oplossing te komen. U kunt hem telefonisch bereiken onder(071) 407 34 25, of via vertrouwenspersoon@dsv-verzorgdleven.nl. Hans Geerts is de klachtenfunctionaris van DSV|verzorgd leven.  Hij kan u informeren en adviseren over de klachtenregeling bij DSV en het klachtenformulier. Ook kan hij u doorverwijzen naar de juiste leidinggevende, bemiddelen bij gesprekken en eventueel begeleiden bij het indienen van een klacht. Hij is telefonisch te bereiken op (071) 204 90 13 of via klachtenfunctionaris@dsv-verzorgdleven.nl. Dit reglement met