A | A

Hoe DSV meedenkt met de gemeente over de invoering van de nieuwe WMO

Nadat akkoord is gegaan met de voorstellen van het kabinet Rutte voor de WMO 2015 en de Participatie wet zijn de samenwerkende gemeenten in de Duin & Bollenstreek begonnen met de voorbereiding van de introductie van de WMO 2015. In de Duin & Bollenstreek werken de gemeenten Katwijk, Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen ( verenigd in de ISD) samen bij het opzetten en uitwerken van de plannen.

De gemeenten hebben gekozen voor een bestuurlijke aanbesteding. Dit betekent dat de gemeenten samen met de zorgaanbieders en welzijns-, zorg- en cliëntenorganisaties rond de tafel gaan zitten om afspraken te maken over de inrichting van WMO 2015. De gemeenten kiezen voor bestuurlijk aanbesteden omdat het bestuurlijk aanbesteden aansluit op hun visie met betrekking tot de veranderingen in het sociale domein. Zij vinden dat de invoering van de nieuwe wetten (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet) niet alleen gaat over nieuwe regelgeving en budget maar ook om een inhoudelijke vernieuwing en een nieuwe cultuur van samenwerking en ondersteuning. Omdat het aantal zorgaanbieders groot is (ongeveer 100) hebben de gemeenten gekozen voor een fysieke overlegtafel en een virtuele overlegtafel. Een beperkt aantal aanbieders zijn uitgenodigd voor de fysieke overlegtafel (waaronder DSV| verzorgd leven).

Inmiddels is de COB-overeenkomst vastgesteld. Deze overeenkomst regelt de wijze waarop partijen met elkaar communiceren, overleggen en besluiten (COB). Aanbieders die aan het verdere proces willen deelnemen dienen de COB-overeenkomst te ondertekenen. DSV heeft dat inmiddels gedaan. Het volgende document is de deelovereenkomst Maatwerk Begeleiding In het afgelopen kwartaal heeft DSV in verschillende gremia weer deelgenomen aan de discussie ‘hoe de hervormingen in te voeren’. De beleidsmedewerker bestuur van DSV is lid van de stuurgroep Pilot Kalkoven en heeft in die rol een actieve bijdrage geleverd aan het vormen van het sociale wijkteam in Katwijk. De gemeente Katwijk heeft een overleg in het leven geroepen waarin de gemeente de PR- medewerkers van de zorgaanbieders informeert over de communicatie tussen de gemeenten en haar inwoners over de veranderingen in de WMO. DSV is vertegenwoordigd in het overleg