A | A

DSV neemt besluit verkoop Parledam

Vanaf begin 2020 overweegt DSV|verzorgd leven om delen van haar vastgoed te verkopen om zo weer een stevige duurzaam financiële basis voor de toekomst te krijgen. De mogelijkheden hiervoor zijn in de afgelopen maanden eerst grondig verkend. Naar aanleiding daarvan heeft DSV besloten om DSV|Parledam, het huurappartementen-complex in Katwijk, te verkopen. De verkoop kan plaatsvinden onder behoud van goedkeuring door de gemeente Katwijk.

In 2020 heeft DSV onder leiding van de interim bestuurder flink ingegrepen in de bedrijfsvoering. Er is gereorganiseerd en bezuinigd. Dit plan heeft de nieuwe bestuurder Jan de Vries uitgevoerd en afgemaakt. Vanaf 2020 wordt voorzichtig weer een positief resultaat gehaald. Dit is niet genoeg om de leningen terug te betalen aan Katwijk en Lisse en weer een gezond bedrag als buffer te houden. Ook is er nog geen geld om Salem opnieuw te ontwikkelen. Om deze drie doelen te bereiken (aflossen, een buffer en geld voor Salem) was een plan nodig voor de verkoop van vastgoed: veel geld van DSV zit in de ‘stenen’. Een expertteam heeft hier de afgelopen maanden grondig onderzoek naar gedaan. Uiteindelijk is besloten om alleen het complex Parledam te verkopen. Dit prachtige complex bevat woningen met vrije sector kwaliteit en daarvoor is veel belangstelling bij beleggers. Met de verkoopopbrengst van dit complex kunnen al deze drie doelen in één keer gerealiseerd worden.

Kerntaken en toekomstvisie

Bij de overwegingen speelt vooral dat DSV zich op haar kerntaak blijft focussen; het leveren van kwalitatief goede ouderenzorg. De bewoners van de Parledam zijn per brief geïnformeerd over de beslissing van DSV. Voor de huidige bewoners van Parledam zal er voor alsnog niet veel veranderen. Bewoners die zorg ontvangen van DSV kunnen ook gewoon gebruik blijven maken van de vertrouwde zorg van DSV. De komende weken zullen er eerst diverse raadsvergaderingen in de gemeente Katwijk plaatsvinden over het besluit van DSV, voordat daadwerkelijk tot  verkoop kan worden overgegaan. Directeur-bestuurder van DSV Jan de Vries: “In 2021 wordt er een plan ontwikkeld voor Salem. Er zal onderzocht worden of het bestaande pand verbouwd kan worden of dat sloop/nieuwbouw een beter plan is. In alle gevallen worden er minimaal 60 zorgeenheden gerealiseerd ter vervanging van de tijdelijke huisvesting in Rijnsburg. Onderzocht zal worden of DSV een extra bijdrage kan leveren aan het groeiende tekort aan zorgwoningen voor ouderen in Katwijk. Landelijk gaat het hier om een tekort van 100.000 zorgeenheden volgens TNO. Binnen de financiële mogelijkheden zal DSV samen met de gemeente Katwijk onderzoeken welke ambitie in Katwijk realistisch en haalbaar is.”